Mono No Aware

Mono No Aware - 20" x 25" - wax, charcoal, rice paper