Mono No Aware 2

Mono No Aware 2 - 22" x 8"

wax, charcoal, rice paper