Mono No Aware 1

Mono No Aware 1 - 9" x 9" - wax, charcoal, rice paper